POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Okres przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest EVOLUTION TREE Sylwia Plona-Zduńczyk, 31-621 Kraków, Os. Boh. Września, zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CELE I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. przechowywanie informacji o udzielonych zgodach dotyczących otrzymywania informacji handlowych oraz do celów marketingowych (np. otrzymywanie newslettera),
 2. przetwarzanie informacji w celu wykonania określonej usługi (np. zawiadomienia o miejscu przeprowadzanego szkolenia czy terminu umówionej konsultacji),
 3. przetwarzanie informacji w celu realizacji czynności administracyjno-formalnych, wynikających z przepisów prawa (np. wystawienie rachunku lub faktury),
 4. w celach kontaktowych.
 1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą lub od osób, którym te dane zostały powierzone. W drugim przypadku w drodze weryfikacji ustala się czy dane zostały przekazane w sposób poprawny oraz czy powiernik został upoważniony do ich dalszego przekazywania. Przykładem jest sytuacja, w której pośrednik zgłasza osobę trzecią na szkolenie lub proces coachingowy/mentoringowy.
 2. Odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące (np. biuro rachunkowe). Z odbiorcami zawarte są odpowiednie umowy, nakładające stosowne obligacje gwarantujące bezpieczeństwo państwa danych.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotom publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
 4. W celu zwiększenia jakości usług przez Usługodawcę, część danych może być automatycznie przetwarzana. Dotyczy to narzędzi analitycznych (np. Google Analytics) lub automatyzujących (np. Sales Manago).

III. DOBROWOLNOŚĆ I WYMÓG PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest:

 1. jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji postanowień umowy,
 2. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną – dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,
 3. w przypadku newslettera dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,
 4. w celach kontaktowych, dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

W zależności od charakteru, w jakim przetwarzane są dane, okres ich przetwarzania może być różny:

 1. w przypadku umowy wiążącej strony, dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 2. w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu; wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. w przypadku newslettera, przez czas nieokreślony, do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres na mocy i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; informuje się o prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
 4. w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@sylwiazdunczyk.pl.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.