MindSonar® - BADANIE STYLÓW MYŚLENIA W OKREŚLONYCH SYTUACJACH

Ludzie zmieniają się w zależności od kontekstu, lecz nie każdy zmienia się w takim stopniu, w jakim zmienia się kontekst

CZYM JEST MindSonar®?

MindSonar® (sonar umysłu) to narzędzie do pomiaru psychologicznego służący rozwojowi osobistemu klientów indywidualnych, a także organizacji w zrozumieniu tego, jak myślimy, a nie kim jesteśmy. Jest to pierwsze na polskim rynku narzędzie psychologiczne w postaci testów psychometrycznych diagnozujące style myślenia (metaprogramy) w określonych kontekstach (sytuacjach). 

Ludzie zachowują się różnie w zależności od sytuacji i korzystają wtedy z różnych stylów myślenia, np. inaczej zachowujemy się w pracy, inaczej będąc poza pracą, w swoim wolnym czasie, inaczej rozmawiając z przełożonym, a inaczej z podwładnym. Clare W. Graves, twórca teorii Spiral Dynamics®, na bazie 40 lat badań udowodnił, że motywy działania człowieka zmieniają się w zależności od uwarunkowań środowiska oraz od kombinacji czynników biologicznych, psychologicznych  i kulturowych.

Kontekst, na podstawie którego Klient wypełnia test, to konkretna sytuacja lub powtarzające się sytuacje. Może być szeroki i bardzo zawężony. Przykładowych konteksty:

 • ja jako lider
 • ja w pracy w firmie
 • ja na tym stanowisku
 • ja w zespole
 • gdy jestem w najlepszej formie
 • kiedy występuję publicznie
 • kiedy jestem w relacji z przełożonym
 • ja w relacji z partnerem

MindSonar®️ analizuje więc dwa aspekty myślenia człowieka: co jest ważne dla niego w danej sytuacji i jego wzorce myślenia w tym kontekście (znane również jako metaprogramy). 

MindSonar®️ wyróżnia się na tle innych narzędzi psychologicznych, ponieważ za jego pomocą poznajemy systemy i hierarchię wartości ludzi oraz style myślenia w określonych sytuacjach, dzięki czemu nie etykietujemy ich, nie zamykamy w określonych typach, stałych preferencjach stylów myślenia. Jednocześnie dostarcza niezbędnej wiedzy wspierającej zmiany strategii mentalnych, zachowań i postaw. Jest narzędziem kontekstowym – to nie organizacje dostosowują się do narzędzia, lecz MindSonar dostosowuje się do organizacji.

CZEGO MOŻESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ O CZŁOWIEKU W RAMACH BADANIA MINDSONAR?

 

MindSonar®️ bada człowieka na kilku poziomach psychologicznych:

 1. Hierarchia wartości – co dana osoba uważa za ważne oraz co sprawi, że jej kryteria zostaną spełnione
 2. Napędy Gravesa (kategorie wg teorii Spiral Dynamics ) – obszary, które dana osoba uważa za istotne i które ją napędzają człowieka z wykorzystaniem 
 3. Metaprogramy – które odzwierciedlają składniki stylów myślenia.

Te trzy elementy dają razem złożony obraz człowieka, na podstawie którego można pracować nad motywacjami i sposobami myślenia danej osoby.

 

MindSonar®️pozwala mi.in.:

 

 • dotrzeć do źródła swoich myśli
 • dowiedzieć się, jak poprawić relacje z ludźmi
 • zwiększyć motywację
 • poprawić komunikację w grupach, niezależnie od kontekstu, np. biznesowego, sportowego lub osobistego
 • zrozumieć, dlaczego ludzie w niektórych sytuacjach rozwijają się, a w innych stoją w miejscu, jak rozwiązują konflikty i określają cele.

MYŚLENIE, ODCZUWANIE, DZIAŁANIE, WYNIKI

 

Umysł decyduje o uczuciach i działaniach. Sposób myślenia kształtuje to, w jaki sposób ocenia się rzeczy, co można zauważyć, czego brakuje. A to z kolei determinuje wyniki. Wszędzie, gdzie ważni są ludzie i wyniki, MindSonar™ jest doskonałym narzędziem.

Zrozumienie myślenia jest niesamowicie ważne także dla zespołów. Można odkryć, co kryje się za konfliktami, słabszymi wynikami i jak może być to wykorzystane do poprawy procesu rekrutacji. Na przykład, identyfikując style myślenia wybitnych pracowników, można następnie szkolić innych, jak również wykorzystać te  wyniki do diagnozowania kandydatów w procesach rekrutacyjnych.

 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ MindSonar®️?

Budowanie zespołów

 • Dzięki poznaniu sposobów myślenia, współpraca w zespole staje się naturalną supermocą.
 • Członkowie zespołu dostrzegają siłę w różnorodności, potrafiąc z niej korzystać. Podejście MindSonar®️  daje obraz wyjątkowości ludzi, a nie stygmatyzuje członków zespołu.
 • Zespoły stają się zmotywowane w osiąganiu celów, redukują konflikty, wykorzystują mocne strony i uczą się unikania zagrożeń.

 

Efektywna rekrutacja i zarządzanie talentami w organizacji

 • Dopasowanie pracownika do stanowiska może odbyć się poprzez zbadanie jego sposobu myślenia w związku z zadaniami, jakie będzie wykonywać na stanowisku. 
 • Na podstawie opracowanego badaniem MindSonar®️benchmarku (profilu normatywnego) na dane stanowisko można porównać je z profilami aplikujących kandydatów i przygotowywanych do awansu pracowników. 
 • Badanie MindSonar®️ pozwala rozpoznać zasoby przywództwa  i wspierać je zmieniając pracowników w liderów.
 • Rekrutacja, selekcja i zarządzanie talentami będą trafne jak nigdy przedtem i wszyscy unikną rozczarowań.

 

Doskonalenie sprzedaży

 • Proces sprzedaży rozpisany na poszczególne wzorce myślenia pozwala pracownikom przyjrzeć się własnemu sposobowi myślenia podczas rozmowy handlowej czy negocjacji.
 • MindSonar®️ pomoże uzyskać obiektywny wgląd we własne umiejętności, podnieść je na jeszcze wyższy poziom i usunąć negatywne wzorce. 
 • Mindset handlowca podąża za sposobem myślenia klienta.

 

Nowoczesne przywództwo

 • Przywództwo w każdym liderze ujawnia się inaczej, w zależności od jego mindsetu. Bez uwzględnienia tego faktu szkolenia i wykłady na ten temat pozostaną tylko czystą teorią.
 • MindSonar®️ pozwoli na zdiagnozowanie i uruchomienie prawdziwych zasobów i wydobycia najlepszego zestawu składników osobistego przywództwa. Styl przywództwa zaczyna się od wartości, sposób realizacji – od wzorców myślenia.

 

Kultura organizacyjna

 • Dzięki badaniu organizacji MindSonarem®️ dowiadujemy się zarowno o wartościach jakie funkcjonują wśród pracowników oraz tego na ile i czy w ogóle są one zgodne z tymi głoszonymi przez organizację. 
 • Badanie pozwala także na analizę sposobów zachowań, mocnych stron i zagrożeń wynikających ze zbiorowego sposobu myślenia. 
 • Zdrowe organizacje posiadają spójną kulturę organizacyjną, którą akceptują szefowie, pracownicy oraz klienci.

 

KORZYŚCI Z BADANIA MindSonar®️ ludzi (pracowników, Klientów indywidualnych):

  • określenie kultury organizacyjnej firmy, działów czy zespołów
  • możliwość wdrożenia skutecznego przywództwa
  • wgląd w problemy i zasoby członków zespołu  (analiza mocnych i słabych stron, blokady i motywatory) i wskazanie obszarów do poprawy w każdym obszarze funkcjonowania
  • świadomość wartości wspierających ludzi w pracy oraz tych, które mogą tworzyć wewnętrzne ograniczenia w okolicznościach, na których im zależy
  • określenie czynników motywujących osoby badanej i możliwość dopasowania odpowiednich motywatorów do każdego z członków zespołu,
 • poprawa komunikacji między ludźmi poprzez dobór odpowiedniego sposobu przekazu
 • zrozumienie przyczyn konfliktów w zespole i świadomość tego jak im zapobiegać (dzięki jasności co do roli poszczególnych uczestników konfliktu, wzmocnienie wzajemnej akceptacji i zrozumienia stylu myślenia innych),
 • wgląd w mapy kompetencji zespołów na podstawie zbadanych metaprogramów (stylów myślenia) oraz hierarchii wartości,
 • wzrost efektywności zespołów dzięki wykorzystaniu zdefiniowanych stylów myślenia do realizacji określonych zadań/projektów zespołowych,  
 • Modelowanie profilu wyróżniającego się pracownika, który umożliwia określenie wzorcowych kompetencji na danym stanowisku i w konsekwencji wskazuje ścieżki rozwoju innych pracowników
 • ułatwienie w projektowaniu planów rozwojowych/szkoleniowych na podstawie stylów myślenia,
 • projektowanie efektywnych procesów rekrutacji i selekcji dzięki możliwości doboru stylów myślenia i profilu kandydata do stylu wzorcowego
 • znaczące wzmocnienie efektów coachingu/mentoringu.

A przede wszystkim motywuje ludzi do pozytywnej zmiany.

Dzięki wynikom badania otrzymujemy informacje potrzebne do opracowania planu ukierunkowanych działań rozwojowych, co pozwala szybciej osiągnąć zakładane rezultaty.

 

W JAKI SPOSÓB REALIZOWANE JEST BADANIE?

 

Badanie przeprowadzane jest on-line, a po wypełnieniu kwestionariusza online otrzymasz 30-stronicowy raport, który opisuje:

 • kryteria Twojego sukcesu lub porażki
 • systemy wartości, które inicjują Twoje działanie
 • dokładny opis 13 wzorców myślenia, tworzących Twoją strategię mentalną w danej sytuacji.

 

Przykładowy profil Klienta na podstawie raportu jego strategii mentalnej:

 

 

Etapy badania:

 

 • Etap I: zgłoszenie on-line
 • Etap II: dokonanie płatności przez Uczestnika badania (jeśli zamawiającym badanie jest firma, a uczestnikami pracownicy, to wykonanie badania poprzedza rozmowa, w której ustalamy cel badania, kontekst jego przeprowadzenia, dalsze kroki, konsekwencje oraz komunikację)
 • Etap III: wypełnienie kwestionariusza on-line
 • Etap IV: wysyłka raportu na adres mailowy Klienta
 • ETAP V: umówienie terminu sesji informacji zwrotnej
 • Etap VI: sesja interpretacyjna (informacji zwrotnej) ze mną z omówieniem wyników i wskazówek rozwojowych (do 90 min.).

MindSonar®️ma zastosowanie w indywidualnej i grupowej pracy rozwojowej, w rekrutacji oraz coachingu.

Uprawnienia do korzystania z narzędzia MindSonar®️ posiadają wyłącznie konsultanci certyfikowani przez MindSonar Poland.

 

Jestem licencjonowaną Konsultantką MindSonar®️ w zakresie metodologii narzędzia, jego stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

 

Aby umówić się na badanie, kliknij TUTAJ

 

Ofertę dla firm opracowuję na podstawie wcześniejszego spotkania i sprecyzowania potrzeb oraz  oczekiwanych rezultatów.  

Zapraszam do kontaktu