Insightful Profiler™ (iP 121) - PROFILOWANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Kwestionariusz Insightful Profiler™ (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej jest oryginalnym, zinformatyzowanym narzędziem do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej. Dostarcza rzetelnych informacji użytecznych zarówno we wspieraniu rozwoju zawodowego moich Klientów w procesach coachingowo-mentoringowych, jak również kierowania karierą pracowników oraz w kontekście selekcji zawodowej kandydatów do pracy.

NA CZYM OPARTY JEST KWESTIONARIUSZ iP 121?

iP121 bazuje na modelu pięcioczynnikowym (popularnie zwanym „Wielką Piątką”). Nowoczesność kwestionariusza iP121 przejawia się nie tylko w jego zinformatyzowaniu i całkowitej automatyzacji procesu badania, obliczania wyniku oraz sporządzania diagnozy (interpretacji wyniku). iP121 został skonstruowany w oparciu o najnowsze wyniki badań dotyczących zróżnicowania struktury predyspozycji osobowościowych na poziomie tzw. aspektów pięciu głównych czynników osobowości. Dzięki temu kwestionariusz umożliwia bardziej precyzyjny pomiar, zaś w konsekwencji dostarcza wysoce użytecznych informacji na temat pracownika lub kandydata do pracy.

 

JAKICH INFORMACJI DOSTARCZA BADANIE Insightful Profiler (iP 121)?

 • czynniki motywujące i demotywujące daną osobę do efektywnej, pełnej zaangażowania pracy,
 • predyspozycje do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych, w tym w obszarach przywództwa, pracy zespołowej, planowania i organizowania, komunikatywności, kreatywności, adaptacyjności i innych,
 • wewnętrzne ograniczenia, czyli ryzyka związane z zatrudnieniem/awansowaniem danej osoby, które mogą jej utrudniać efektywne funkcjonowanie w pracy (np. słomiany zapał, schematyczne postępowanie, sceptyczne wyrachowanie i inne),
 • cechy wyróżniające in plus lub in minus daną osobę spośród innych kandydatów lub pracowników w takich obszarach jak m.in. konfliktowość, motywacja zadaniowa oraz styl działania,
 • role zespołowe, do pełnienia których dana osoba ma predyspozycje, czyli określenie, w jaki sposób osoba wnosi wartość do pracy zespołowej, czy jako strateg, taktyk, realizator, a może strażnik lub opiekun.

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ Insightful Profiler (iP 121)?

 • w Coachingu Kariery, przygotowując się do wejścia czy powrotu na rynek pracy, zmiany ścieżki kariery, czy przy podejmowaniu decyzji o własnym biznesie
 • w projektach badawczo-doradczych, w ramach których empirycznie odwzorowuje się profil wyróżniającego się w firmie menedżera lub specjalisty (tzw. profilowanie empiryczne), by następnie użyć go do zwiększenia trafności projektów rekrutacyjnych lub odpowiedniego ukierunkowania projektów rozwojowych
 • do wszechstronnego i kompleksowego badania (profilowania) osobowości zawodowej osób na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich lub aspirujących do ich objęcia, 
 • do oceny potencjału kandydatów do pracy, awansu lub sukcesji. 
 • narzędzie jest pomocne zarówno w procesach rekrutacyjnych (selekcja zawodowa), jak i procesach rozwojowych (np. projektowanie indywidualnych programów rozwojowych.

WŁASNOŚCI PSYCHOMETRYCZNE

iP121 jest wystandaryzowanym kwestionariuszem służącym profilowaniu osobowości zawodowej. Rekomendowany jest do badania osób dorosłych, przynajmniej ze średnim wykształceniem, zarówno osób aktywnych zawodowo, jak i tych, które dopiero się uczą (studenci). Pomiar iP121 cechuje się wysoką rzetelnością. Badania walidacyjne wykazały ponadto, że iP121 jest narzędziem o stabilnej strukturze czynnikowej, pozwalającym trafnie oszacować predyspozycje osobowościowe umożliwiające przewidywanie efektywności funkcjonowania w pracy zawodowej.

 

STRUKTURA CZYNNIKOWA

iP121 składa się z 4 skal superczynnikowych oraz 12 skal czynnikowych. 

 

Skale superczynnikowe iP121 (Model O-R-S-E):

 • ODPORNOŚĆ
 • RZETELNOŚĆ
 • SCHEMATYZM
 • EKSPANSYWNOŚĆ

Normy

iP121 jest wystandaryzowanym i znormalizowanym narzędziem służącym profilowaniu osobowości zawodowej. Normy iP121 mają charakter tzw. norm kroczących, co oznacza, że są systematycznie aktualizowane. Oprócz norm ogólnych (z podziałem na płeć i wiek) możliwe jest opracowanie tzw. norm lokalnych dotyczących konkretnego stanowiska (kierownicze, specjalistyczne i inne), branży (na przykład: finanse i bankowość, IT) lub specjalności (na przykład: finanse, sprzedaż i marketing itp.).

 

Skale kontrolne

Oprócz skal treściowych (superczynnikowych i czynnikowych) kwestionariusz zawiera skale kontrolne, które pozwalają oszacować wiarygodność ustosunkowań osoby badanej do stwierdzeń kwestionariusza. Na podstawie wyników skal kontrolnych można zidentyfikować osoby, które wypełniają kwestionariusz w sposób nierzetelny lub nieuważny, co może przejawiać się, między innymi, w dysymulowaniu (czyli przechwalaniu się) lub udzielaniu niekonsekwentnych odpowiedzi.

 

Uprawnienia

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Insightful Profiler™ (iP121) posiadają wyłącznie konsultanci certyfikowani przez Advisio Poland.

 

W jaki sposób realizowane jest badanie?

 

Badanie przeprowadzane jest on-line, a po wypełnieniu kwestionariusza otrzymasz na podany wcześniej adres mailowy ponad 20-stronicowy raport. Kolejnym krokiem jest analiza raportu podczas max. 90-minutowej sesji interpretacyjnej ze mną, której celem jest wsparcie procesów samopoznania, samoregulacji i samodoskonalenia osoby badanej w określonym obszarze działania z zaznaczeniem jej mocnych stron i ewentualnych obszarów wymagających szczególnej uwagi lub dalszego rozwoju. 

 

Przykładowy raport Klienta (fragment) :

 

 

Etapy badania:

 

 • Etap I: zgłoszenie Klienta do badania on-line (wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego do przesłania raportu po wykonaniu testu)
 • Etap II: dokonanie płatności przez Uczestnika badania (jeśli zamawiającym badanie jest firma, a uczestnikami pracownicy, to wykonanie badania poprzedza rozmowa, w której ustalamy cel badania, kontekst jego przeprowadzenia, dalsze kroki, konsekwencje oraz komunikację)
 • Etap III: wypełnienie kwestionariusza on-line (czas wykonania ok. 20 min, 121 stwierdzeń)
 • Etap IV: wysyłka raportu na adres mailowy Klienta
 • ETAP V: umówienie terminu sesji informacji zwrotnej
 • Etap VI: sesja interpretacyjna (informacji zwrotnej) ze mną z omówieniem wyników i wskazówek rozwojowych (do 90 min.).

Insightful Profiler™ (iP121)ma zastosowanie w indywidualnej i grupowej pracy rozwojowej, w rekrutacji oraz coachingu.

 

Jestem licencjonowaną Konsultantką Insightful Profiler(iP121) w zakresie metodologii narzędzia, jego stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

 

Aby umówić się na badanie, kliknij TUTAJ

 

Ofertę dla firm opracowuję na podstawie wcześniejszego spotkania i sprecyzowania potrzeb oraz  oczekiwanych rezultatów.  

Zapraszam do kontaktu