“AUTENTYCZNY LIDER” - projekt rozwojowy dla przyszłych liderów

“1 minuta ma przypominać każdemu z nas (menedżerów), by codziennie zarezerwował sobie minutę na spojrzenie w twarz ludziom, którym kieruje. I żeby zdał sobie sprawę z tego, że to ONI stanowią jego największe zasoby” 

Ken Blanchard

Każdego dnia na świecie ktoś zostaje menedżerem. Wielu pracowników marzy o objęciu tego stanowiska, ponieważ kojarzy się ono z prestiżem, większymi zarobkami, możliwościami rozwoju. Początkujący liderzy mają też określone wyobrażenia i oczekiwania co do swoich zadań. Zakładają, że będą realizować się zawodowo tak jak dotychczas, wchodzą w rolę “wykonawcy”, w której sprawdzali się do tej pory, a jedyną różnicą będzie większa kontrola i odpowiedzialność. Ostatecznie jednak mniej ważne stają się ich osobiste dokonania i koncentracja na określonych zadaniach, a istotne okazuje się koordynowanie zespołem i myślenie strategiczne. Od liderów natomiast oczekuje się nowego zestawu kompetencji, gotowości do ich rozwijania, a to stanowi jedno z trudniejszych wyzwań  związanych ze zmianą perspektywy oraz sprawnego i efektywnego zarządzania zespołem.

 

W oparciu o badania przeprowadzone przez Chartered Institute of Personnel and Development do najczęstszych powodów, dla których przedsiębiorstwa inwestują w coaching należą:

 

 • Rozwijanie przyszłej kadry wyższego szczebla – 26%
 • Planowanie kariery i rozwoju osobistego – 27%
 • Poprawianie wydajności – 28%
 • Radzenie sobie ze słabymi wynikami – 30%
 • Poprawianie indywidualnych wyników – 78%

 

„Skuteczny lider” to indywidualny, spersonalizowany proces coachingowo-mentoringowy rozwoju kompetencji menedżerskich dedykowany dla osób, które przygotowują się do objęcia stanowiska menedżera zespołu, bądź też chcą wzmocnić swoje kompetencje menedżerskie piastując to stanowisko. Program jest dedykowany zarówno osobom zgłaszającym się indywidualnie, jak również w ramach programu rozwojowego realizowanego przez organizacje.

 

Zakres projektu obejmuje przygotowanie do odnalezienia się w roli menedżera po objęciu stanowiska, w tym m.in.:

 

 • określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju, 
 • budowanie autorytetu,w tym przygotowanie do Expose Szefa, osadzenie w nowej roli
 • rozwój postawy asertywnej, budowanie poczucia własnej wartości,
 • umiejętne korzystanie z osobistego potencjału z uwzględnieniem wewnętrznych ograniczających przekonań, 
 • wsparcie w trudnych sytuacjach w zakresie zarządzania zespołem, 
 • nabycie umiejętności delegowania zadań i monitorowania ich realizacji, prowadzenie trudnych rozmów korygujących i dyscyplinujących, udzielanie feedbacku,
 • poznanie zasad budowania zespołu, współpracy i efektywnej komunikacji,
 • autoprezentacja – czyli sztuka wystąpień publicznych
 • radzenie sobie ze stresem i emocjami

 

Jak pracujemy:

 

Każde ze spotkań opiera się na metodyce uczenia się dorosłych:

 

Uczestnik każdorazowo otrzymuje dawkę wiedzy, którą następnie wykorzystuje w praktyce w scenkach, ćwiczeniach praktycznych, czy case study. W kolejnym etapie przechodzi do doświadczania, a następnie refleksji, czyli procesu wnioskowania i poszerzania świadomości. Dzięki wykorzystaniu tej metodyki Uczestnik ma możliwość zastosowania w praktyce nabytej wiedzy i jednocześnie ustalenia działań i zachowań, które chce wdrożyć w swojej pracy na co dzień.

W całym procesie Coach/Mentor wspiera Uczestnika, dzieląc się swoją wiedzą, wchodzi w rolę pracownika, udziela informacji zwrotnych i pomaga znajdować rozwiązania. Ważne jest także to, co dzieje się pomiędzy sesjami. Aby bardziej wesprzeć Uczestnika w  zbudowaniu nowej postawy, nawyku, stosowaniu określonych narzędzi Coach/Mentor ustala z nim zadania do wykonania między sesjami, każdorazowo są omawiane na kolejnych sesjach. pomiędzy sesjami, dzięki czemu wzrasta efektywność i rezultaty pracy menedżera.  

Kluczowe założenia:
 • Projekt “Skuteczny Lider” oparty jest na indywidualnych potrzebach Uczestnika, który samodzielnie lub z przełożonym, czy specjalistą HR, a także przy wsparciu Coacha/Mentora ustala temat każdego spotkania oraz określa tempo pracy i liczbę spotkań.

 

 • Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wola i zgoda menedżera na uczestnictwo w procesie. 

 

 • Projekt “Skuteczny Lider” jest procesem składającym się z więcej niż jednej sesji. Ma to na celu realizację zadań międzysesyjnych, wsparcie Coacha/Mentora, utrzymanie motywacji i zaangażowania Uczestnika, a w konsekwencji utrwalenie nowej wiedzy w praktyce.

 

 • Założeniem Projektu jest uzyskanie rozwiązań i osiągnięcie przez Uczestnika ustalonego na cały proces celu.
 • Projekt obejmuje od 6 do 10 sesji po 90 min. każda, w zależności od zdefiniowanych potrzeb.
 • Sesje odbywają się stacjonarnie w gabinecie w Krakowie, w formie wideokonferencji bądź telefonicznie.
Najczęstsze obszary pracy i tematy spotkań z menedżerami:
 • Kierownik vs menedżer – różnice w sposobie podejścia do roli
 • Rola i zadania menedżera
 • Autorytet lidera – jak go zbudować i utrzymać?
 • Expose szefa – przygotowanie do spotkania z zespołem
 • Kluczowe wartości i ich przełożenie na pracę
 • Etapy rozwoju pracowników i dobór stylu zarządzania
 • Etapy rozwoju zespołu vs. rola menedżera
 • Role zespołowe i mapowanie zespołu
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym
 • Wyznaczanie celów zespołowych i indywidualnych 
 • Delegowanie zadań i monitorowanie postępów
 • Rozmowy planujące, monitorujące, korygujące
 • Konstruktywna informacja zwrotna i jej znaczenie
 • Motywowanie zespołu
 • Autoprezentacja – czyli przygotowanie do wystąpień publicznych
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami
 • Budowanie i rozwój postawy asertywnej w relacjach z innymi
 • Efektywna komunikacja
 • Efektywna rekrutacja członków zespołu – modele, narzędzia, metody
Efekty uczestnictwa w Projekcie:
 • Skuteczne wdrożenie po awansie na stanowisko menedżerskie
 • Osadzenie w roli lidera zespołu i umocnienie pozycji zawodowej
 • Zwiększenie świadomości własnych możliwości i ograniczeń oraz większej pewności siebie
 • Zdobycie profesjonalnej wiedzy, narzędzi i sposobów działania w zakresie skutecznego zarządzania zespołem
 • Odwaga do wprowadzania zmian i podejmowania działań mających na celu osiągnięcie celu
 • Identyfikacja trudności i wypracowanie rozwiązań
 • Poprawa relacji z zespołem, klientami i otoczeniem
 • Rozwój kompetencji liderskich oraz inteligencji emocjonalnej
 • Wzmocnienie odporności psychicznej, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
 • Wzrost automotywacji, samoświadomości i determinacji w działaniu
Realizacja Projektu:

Realizację Programu poprzedza:

 1. spotkanie ze Sponsorem procesu (HR, Przełożony Uczestnika), którego celem jest określenie motywów wyboru tej metody rozwojowej w kontekście realizacji celu, przedstawienie proponowanego przeze mnie podejścia oraz sposobu pracy, jak również omówienie warunków wstępnych możliwej współpracy
 2. spotkanie z Uczestnikiem Projektu mające na celu wzajemne poznanie, przedstawienie ram współpracy w Projekcie, weryfikacja potrzeb i oczekiwań Uczestnika, gotowości do pracy rozwojowej, a także potwierdzenie możliwości współpracy w kontekście relacyjnym oraz zadaniowym
 3. trójstronne spotkanie z Uczestnikiem oraz Sponsorem (Przełożonym Uczestnika, ew. specjalistą HR), podczas którego wspólnie ustalamy zasady współpracy, wzajemne oczekiwania, doprecyzowujemy cel Projektu oraz mierniki sukcesu.

Przed rozpoczęciem Projektu rekomenduję wypełnienie Kwestionariusza Insightful Profiler (iP121) badającego predyspozycje zawodowe i/lub Kwestionariusza MindSonar® badającego systemy i hierarchię wartości oraz style myślenia w określonych sytuacjach – mających zastosowanie pod kątem ustalonego celu rozwojowego.

Projekt kończy się podsumowaniem jego efektów podczas spotkania trójstronnego z Uczestnikiem oraz Sponsorem.

Ofertę dla firm opracowuję na podstawie wcześniejszego spotkania i sprecyzowania potrzeb oraz  oczekiwanych rezultatów.  

Zapraszam do kontaktu

 

Rekomendacje klientów:

„Pani Sylwia jest bardzo profesjonalnym coachem. W Projekcie “Skuteczny Lider”  wziąłem udział w związku z objęciem stanowiska menedżera zespołu.  Każde spotkanie było dla mnie wartościową dawką wiedzy i doświadczenia, ponieważ mogłem się sprawdzić np. w trudnych rozmowach z pracownikami, w których role wchodziła p. Sylwia i nie było to łatwe doświadczenie, ale dzięki feedbackowi wiedziałem co mogę zrobić inaczej. Poznałem wiele skutecznych narzędzi, które na bieżąco wykorzystuję w swojej pracy z zespołem. Wiem jaki styl przywództwa jest mi najbardziej bliski i w jaki sposób dopasować inne style do moich pracowników na podstawie przygotowanej podczas spotkań mapy zespołu.  To był wartościowy czas i dlatego polecam współpracę z p. Sylwią”

Sebastian P.